Ubezpieczenie -ochrony prawnej

Właściciel samochodu może być narażony na koszty prowadzenia sporów prawnych związanych z posiadaniem i użytkowaniem auta. Ubezpieczenie "Ochrona prawna posiadaczy pojazdów mechanicznych" zapewnia kierowcy refundację kosztów sporów prawnych związanych z ruchem drogowym, w tym z poruszaniem się ubezpieczonym pojazdem.

Dla kogo przeznaczone jest ubezpieczenie?

Ubezpieczenie jest oferowane klientom, którzy wykupią ubezpieczenie OC lub Autocasco. Ubezpieczonym może być:

 • ubezpieczający jako właściciel lub posiadacz pojazdu mechanicznego, którego numery rejestracyjne zostały wpisane do dokumentu ubezpieczenia,
 • każda osoba jako uprawniony kierowca albo pasażer pojazdu mechanicznego, którego numery rejestracyjne zostały wpisane do dokumentu ubezpieczenia.

Co zapewnia to ubezpieczenie?

Ubezpieczenie to przyda się w następujących sytuacjach:

 • przy dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych z tytułu czynów niedozwolonych, np. gdy:
  • klient bezskutecznie domaga się odszkodowania od zakładu ubezpieczeń, w którym ubezpieczony był sprawcą wypadku, (np. spór dotyczy wysokości szkody czy stopnia przyczynienia się ubezpieczonego),
  • ubezpieczony próbował ominąć dziecko, które wybiegło na drogę. Samochód wypadł z jezdni i uległ uszkodzeniu. Klient nie wie od kogo, ani z jakiego tytułu dochodzić odszkodowania;
 • przy dochodzeniu odszkodowań z tytułu nienależytego wykonania umów naprawy lub holowania, np. gdy:
  • warsztat samochodowy przedstawił zawyżony rachunek lub też wadliwie dokonał naprawy pojazdu,
  • zawyżono rachunek za holowanie pojazdu,
  • nienależycie wykonano umowę, przewożąc pojazd w inne miejsce, lub w trakcie holowania (transportu) pojazd uległ uszkodzeniom;
 • przy dochodzeniu roszczeń związanych z rękojmią albo gwarancją fabrycznie nowego pojazdu, np. gdy okazuje się, że nowy pojazd ma wady, a sprzedawca odmawia usunięcia tych wad;
 • w postępowaniu karnym albo w sprawach o wykroczenia, np. gdy:
  • ubezpieczonemu przedstawiono zarzut spowodowania wypadku drogowego,
  • ubezpieczony prowadził pojazd z nadmierną prędkością czy też nie udzielił pierwszeństwa przejazdu,
  • w sytuacji, gdy ubezpieczonemu zarzuca się popełnienie innych wykroczeń lub przestępstw komunikacyjnych;
 • w związku z zatrzymaniem prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego, np. gdy:
  • ubezpieczonemu odebrano dowód rejestracyjny albo prawo jazdy,
  • odmawia się zwrotu tychże dokumentów ubezpieczonemu, albo chce się ograniczyć uprawnienia ubezpieczonego,
  • ubezpieczony został wezwany do ponownego egzaminu ze znajomości przepisów drogowych, a jego zdaniem brak jest podstawy prawnej do ponownego stawienia się na egzaminie.

 W ramach ubezpieczenia ochrony prawnej posiadaczy pojazdów mechanicznych refunduje następujące koszty:

 • koszty adwokata, albo radcy prawnego,
 • koszty sądowe, w szczególności opłaty sądowe, koszty biegłych oraz tłumaczy,
 • koszty procesu należne stronie przeciwnej,
 • koszty postępowania egzekucyjnego,
 • opłaty i koszty w postępowaniu przed organami administracji państwowej i samorządowej,
 • koszty poręczenia majątkowego w formie nieoprocentowanej pożyczki,
 • koszty czynności notarialnych oraz tłumaczenia dokumentów, jeżeli są one niezbędne dla obrony interesów prawnych,
 • koszty podróży do sądu zagranicznego, jeżeli stawiennictwo było obowiązkowe.

Skontaktuj sie z Naszym doradcą

Tel. 22 737 20 29