OC ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI

OC zarządcy nieruchomości

Dla kogo?

Ubezpieczenie kierowane do zarządców nieruchomości.

Korzyści

Obowiązkowe ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości pozwala na:

  • spełnienie obowiązku wynikającego z ustawy o gospodarce nieruchomościami,
  • zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej związanej z wykonywaniem czynności zarządcy nieruchomości; większa wiarygodność ubezpieczonego dla jego kontrahentów,
  • poczucie bezpieczeństwa; w przypadku wyrządzenia osobie trzeciej szkody, do której naprawienia jest zobowiązany ubezpieczony,  wypłaci osobie trzeciej należne odszkodowanie,
  • świadomość minimalizacji ryzyka związanego z prowadzoną działalnością zawodową,
  • ratalny schemat płatności pozwalający dopasować płatności składki do oczekiwań klienta,
  • sprawną i rzetelną obsługę, zarówno na etapie zawierania umowy ubezpieczenia jak również w przypadku zaistnienia szkody.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Przedmiot i zakres ubezpieczenia określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 października 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości (Dz. U. z 2010 r. nr 205 poz.1359).
Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna zarządcy nieruchomości za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, w związku z wykonywaniem czynności zarządzania nieruchomością.


W przypadku gdy zarządca nieruchomości wykonuje czynności zarządzania przy pomocy innych osób, działających pod jego nadzorem, ubezpieczeniem OC jest objęta również odpowiedzialność cywilna tego zarządcy za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem tych osób.
Minimalną sumę gwarancyjną ubezpieczenia określa ww. rozporządzenie Ministra Finansów i wynosi 50.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia i wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia.