OC RADCÓW PRAWNYCH

OC radców prawnych

Dla kogo?

Ubezpieczenie skierowane jest do osób wykonujących zawód radcy prawnego na zasadach określonych w ustawie o radcach prawnych.

Korzyści

Obowiązkowe ubezpieczenie radców prawnych gwarantuje:

  • spełnienie obowiązku wynikającego z ustawy o radcach prawnych,
  • zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej związanej z wykonywaniem prowadzonej działalności; większą wiarygodność ubezpieczonego dla jego kontrahentów,
  • poczucie bezpieczeństwa; w przypadku wyrządzenia osobie trzeciej szkody, do której naprawienia jest zobowiązany ubezpieczony,  wypłaci osobie trzeciej należne odszkodowanie,
  • świadomość minimalizacji ryzyka związanego z prowadzoną działalnością zawodową,
  • ratalny schemat płatności pozwalający dopasować płatności składki do oczekiwań klienta,
  • sprawną i rzetelną obsługę, zarówno na etapie zawierania umowy ubezpieczenia, jak również w przypadku zaistnienia szkody.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Przedmiot i zakres ubezpieczenia określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych (Dz. U. Nr 03 z 18 grudnia 2003 r.).

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna radcy prawnego za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, podczas wykonywania czynności radcy prawnego.

Minimalna suma gwarancyjna, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia, wynosi równowartość w złotych kwoty 50.000 euro.