OC NOTARIUSZY

OC notariuszy

Dla kogo?

Ubezpieczenie skierowane jest do notariuszy wykonujących zawód na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie. Zgodnie z art. 19 a mają oni obowiązek ubezpieczenia swojej odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, podczas wykonywania czynności notariusza.

Korzyści

Obowiązkowe ubezpieczenie OC notariuszy to:

  • spełnienie obowiązku wynikającego z ustawy - Prawo o notariacie,
  • zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej związanej z wykonywaniem prowadzonej działalności; większa wiarygodność ubezpieczonego dla jego kontrahentów,
  • poczucie bezpieczeństwa; w przypadku wyrządzenia osobie trzeciej szkody, do której naprawienia jest zobowiązany ubezpieczony,  wypłaci osobie trzeciej należne odszkodowanie,
  • świadomość minimalizacji ryzyka związanego z prowadzoną działalnością zawodową,
  • ratalny schemat płatności pozwalający dopasować płatności składki do oczekiwań klienta,
  • sprawna i rzetelna obsługa, zarówno na etapie zawierania umowy ubezpieczenia, jak również w przypadku zaistnienia szkody.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Przedmiot i zakres ubezpieczenia określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej notariuszy (Dz. U. Nr 218 z 2003 r. poz. 2148).

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna notariusza za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, podczas wykonywania czynności notariusza, o których mowa w art. 1 § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie.

Minimalną sumę gwarancyjną w odniesieniu do jednego i do wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia określa w/w Rozporządzenie. Wynosi ona równowartość w złotych kwoty 50.000 euro.