BADANIA TECHNICZNE TWOJEGO AUTA

Badanie techniczne: kiedy trzeba je wykonać, konsekwencje jego braku

2013.02.0111:13wp.pl142 opinie

http://i.wp.pl/a/f/jpeg/29526/przeglad_zawieszenie_640_wojciech_pacewicz.jpeg

fot. PAP/Wojciech Pacewicz

Kiedy właściciel pojazdu musi wykonać badania techniczne? Co jeśli auto go nie przejdzie, albo bez ważnego badania weźmie udział w kolizji? Odpowiedzi na te pytania wcale nie są takie oczywiste.

Przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym regulują obowiązki właściciela pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, motoroweru lub przyczepy w kwestii spełnienia obowiązku wykonania badania technicznego pojazdu. Polega ono na sprawdzeniu, czy pojazd odpowiada warunkom technicznym określonym w ustawie Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, a także w przepisach dotyczących przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, jeżeli pojazd jest przystosowany do takiego przewozu. Wyróżniamy badanie okresowe oraz badanie dodatkowe.

Pierwsze badanie techniczne okresowe przeprowadzane jest przed rejestracją pojazdu na terytorium Polski, a następnie powtarzane jest corocznie. W ustawie wskazane są również wyjątki od tej reguły np. okresowe badanie techniczne autobusu przeprowadza się przed upływem roku od dnia pierwszej rejestracji, a następnie co sześć miesięcy. Termin kolejnego badania technicznego pojazdu wpisuje organ dokonujący rejestracji pojazdu; w sytuacji zaś, gdy pojazd jest zarejestrowany, kolejny termin badania technicznego wpisuje do dowodu rejestracyjnego uprawniony diagnosta po stwierdzeniu pozytywnego wyniku badania i po uiszczeniu przez właściciela pojazdu opłaty ewidencyjnej.

Dodatkowemu badaniu technicznemu pojazdu, podlega pojazd:

1) skierowany przez organ kontroli ruchu drogowego:
a) w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu lub narusza wymagania ochrony środowiska,
b) który uczestniczył w wypadku drogowym, jeśli w jego wyniku zostały uszkodzone zasadnicze elementy nośne konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy;

2) skierowany przez starostę albo na wniosek posiadacza pojazdu:
a) w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji,
b) jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym, lub narusza wymagania ochrony środowiska;

3) w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie;

4) który ma być używany jako taksówka, pojazd uprzywilejowany, pojazd do nauki jazdy, pojazd do przeprowadzania egzaminu państwowego lub pojazd odpowiednio przystosowany lub wyposażony zgodnie z przepisami o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych;

5) w którym została dokonana naprawa wynikająca ze zdarzenia powodującego odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia w zakresie elementów układu nośnego, hamulcowego lub kierowniczego mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego;

6) w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego;

7) dla którego określono wymagania techniczne w przepisach o podatku od towarów i usług, w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych lub w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych;

8) autobus, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h, co do zgodności z dodatkowymi warunkami technicznymi;

9) dla którego określono dodatkowe wymagania techniczne w międzynarodowych porozumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego.

Negatywny wynik badania technicznego

Każda stacja kontroli pojazdów prowadzi rejestr badań technicznych pojazdów z wykorzystaniem systemu informatycznego, w którym zamieszcza się dane i informacje o wykonanych badaniach technicznych i innych czynnościach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu. Diagnosta jest uprawniony do zatrzymania dowodu rejestracyjnego pojazdu w przypadku stwierdzenia niezgodności cech identyfikacyjnych pojazdu z zapisanymi w dowodzie rejestracyjnym lub odpowiadającym mu dokumencie. Następnie nie później niż w terminie 3 dni przesyła zatrzymany dowód rejestracyjny do organu rejestrującego właściwego ze względu na miejsce rejestracji wraz z kopią zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym.

W przypadku gdy wynik badania technicznego jest negatywny z uwagi na stan techniczny pojazdu, uprawniony diagnosta wystawia zaświadczenie o tym fakcie i informuje właściciela pojazdu o konieczności wykonania badania technicznego pojazdu po usunięciu wykrytych usterek.

 

Skutki braku ważnych badań technicznych

Gdy w trakcie kontroli drogowej okaże się, że pojazd nie został poddany badaniu technicznemu w wyznaczonym terminie lub termin badania nie został wyznaczony prawidłowo, policjant zatrzyma dowód rejestracyjny za pokwitowaniem upoważniającym do doprowadzenia pojazdu do okręgowej stacji kontroli pojazdów. Ważność pokwitowania to 7 dni. W terminie tym należy dokonać badań technicznych.

Negatywne badanie techniczne a ubezpieczenie

W wypadku gdy sprawcą kolizji jest kierowca pojazdu bez aktualnego badania technicznego odszkodowanie nadal zostanie wypłacone z OC. Ubezpieczyciel nie ma w tym wypadku tzw. regresu ubezpieczeniowego; sytuacje gdy mu on przysługuje reguluje bowiem art. 43 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r., nr 124, poz. 1152), który wylicza sytuacje stwarzające po stronie ubezpieczyciela to uprawnienie, nie wspomina jednak o złym stanie technicznym pojazdu.

Inaczej sytuacja kształtuje się w wypadku, gdy kierowca pojazdu bez aktualnego badania technicznego jest uczestnikiem kolizji, nie będąc jej sprawcą. W tej sytuacji bowiem ubezpieczyciel może uznać to za przyczynienie się do szkody i nie wypłacić odszkodowania w pełnej kwocie. Pojazd bez aktualnego badania technicznego uznawany jest za niesprawny, czyli stanowiący zagrożenie dla ruchu drogowego. Jednakże w takiej sytuacji ubezpieczyciel musi wykazać związek przyczynowy między brakiem badania technicznego a kolizją, co często okazuje się bardzo trudne. Analogicznie sytuacja przedstawia się w sytuacji ubezpieczenia z tytułu AC.

Adw. Gabriela Pawlus, Kancelaria Prawna Adwokaci i Radcowie Prawni, www.kancelarie.krakow.pl

tb/